Opinion

Dags för V att lansera ett slagkraftigt klimatomställningsprogram

6 miljoner jobb väntas försvinna inom fossilindustrin de kommande åren. Samtidigt kan 24 miljoner nya skapas i den förnyelsebara energisektorn. Foto: Helena Gustavsson/TT.

Vänsterpartiet har början på en politik som räddar klimatet och ställer samhället under demokratisk kontroll. Nu är det dags för nästa steg.

Opinion

Klimatkrisen är akut. Samtidigt rymmer den en unik möjlighet att skifta till ett bättre samhälle med social välfärd och rättvis omfördelning inom ramen för ekologiskt hållbara gränser. Vänsterpartiet har grundlagt en bra klimat- och välfärdspolitik. I sitt ekologiska ekonomiska program ”Politik för en röd­grön omställning” finns ett perspektiv på klimatomställning som är i linje med det som lanseras över världen som en ”Green new deal”.

Men vad detta begrepp betyder skiljer sig kraftigt mellan de olika aktörer som nu vill göra det till sitt.

Inom EU har Vänsterpartiet till exempel, tillsammans med övriga vänstergruppen, lanserat ”Green and social new deal for Europe”. Ett program som ställer radikalare klimatkrav och tar in sociala- och rättviseperspektiv bättre än EU-kommissionens ”European green deal”.

Även i Sverige lanseras begrepp som ”Grön giv” eller en ”Grön ny giv” med blandat innehåll. Viss så kallad ”grön politik” gynnar företag snarare än befolkningen som helhet. Vänsterpartiet kan i stället bygga vidare på en klimat- och välfärdspolitik med rättviseperspektiv som förenar den med V:s ekonomiska politik. Det är dags att lansera en tydlig ”Ny rödgrön deal”, ett kortfattat program med slagkraftiga punkter som sedan kan utvecklas i andra program och förslag.

Coronapandemin har visat att samhället kan mobilisera och föra en expansiv ekonomisk politik för att möta en kris. Tyvärr inriktades inte stödet på att också skapa förutsättningar för lösningar på klimatkrisen, vilket V föreslog. Vänsterpartiet har lagt flera förslag med inriktning på rödgrön omställning, till exempel 74 punkter att lägga till regeringens klimatplan. I Vänsterpartiets budgetmotion för 2021, ”Vägen ut ur krisen – en plan för

jämlikhet och grön omställning”, presenteras också omfattande satsningar på välfärden och ett reformerat skattesystem i syfte att öka jämlikheten genom omfördelning och skapa förutsättningar för att lyckas med den gröna omställningen.

En Ny rödgrön deal kan vidareutveckla hur finans och penningpolitik behöver ändras för att stora klimatsatsningar ska kunna genomföras och visa hur central infrastruktur som energisektorn och järnvägen kan återtas under demokratisk offentlig kontroll.

En avgörande faktor för att en rödgrön deal ska bli framgångsrik är att den har ett fackligt perspektiv och att Vänsterpartiet samarbetar med fackliga organisationer i utformandet. Arbeten inom fossil sektor behöver ersättas och de människor som drabbas måste erbjudas stöd till utbildning och träning till nya gröna jobb med bibe­hållen a-kassa. En omställnings­fond för arbetarna och deras familjer kommer att behövas.

Vi kan visa att klimatatomställningen skapar möjligheter och inte är ett hot mot jobben. Internationella arbetsorganisationen ILO, FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, visar i rapporten ”Greening with jobs” från 2018 att 24 miljoner jobb kan skapas i förnybar energisektor och för energieffektiviseringar, medan endast 6 miljoner försvinner från fossila sektorn. Sverige som land har goda förutsättningar att genom stora klimatsatsningar bli fossilfritt och det kommer även här att skapa fler jobb än de fossilekonomin ger.

Vänsterpartiet förenar den systemkritik och det rättviseperspektiv på klimatet som krävs för en ”Ny rödgrön deal” som inkluderar det fackliga och solidariska perspektivet. Tillsammans med klimat­rörelsen och aktivister kan opinionen samlas kring en ”Ny rödgrön deal” och växa sig stark.

  • Green New Deal
  • grön ny giv
  • klimatpolitik
  • vänsterpartiet

Opinion