Opinion

”EU är inget samarbete, det är en överstatlig högerteknokrati”

Joel Nordström, Vänsterpartiet Malmö. Foto: Ivar Lantz

Vänsterpartiets program är för vekt i förhållande till EU, skriver Joel Nordström, tidigare anställd av Vänsterpartiet i Europaparlamentet

Opinion

Vänsterpartiet behöver ett rakryggat partiprogram. Ett program som inte ängsligt försöker passa in i en tillfällig opinion, utan ett som klarsynt lägger grunden för att forma morgondagen. Tyvärr är det nu liggande förslaget till partiprogram just ängsligt i sin hållning till EU.

Högerpolitik i grundfördragen
EU är inget samarbete, det är en överstatlig högerteknokrati. Dess grundlagar ger den allra största makten till ”apolitiska” byråkrater som ska verka på grundval av fördrag (grundlagar) som är sprängfyllda med högerpolitik. Fördragen kan endast ändras om EU:s samtliga medlemsstater samtidigt enas om något annat. Såväl allmännyttiga bostadsföretag som nationella förbud mot fossildrivna bilar anses enligt EU-rätten vara olagliga marknadshinder.

Att trots att man skriver under på denna analys (vilket samtliga Vänsterpartister gör, såvitt jag vet) sätta sin enda tilltro till att ändra dessa fördrag är snudd på skrattretande. En enda högerregering och förslaget kommer blockeras.

Folkopinionen
Svenska folkets EU-motstånd är just nu lägre än någonsin, men är det ett gångbart argument för vad Vänsterpartiets grundläggande åsikter bör vara? Ska vi även basera vår syn på kapitalismen på SIFO-undersökningar? Självklart inte.

EU-stödet är bräckligt. Åratal av utebliven folkbildning kring EU:s grundläggande problem har lämnat fritt fält för liberala marknadsfundamentalister att prata om inter-railkort och fri roaming. Vad händer med EU-stödet när vi faktiskt börjar driva frågan? Och vad händer när folk får reda på de statsbyggarplaner som smids i Bryssel? Några exempel på vad vi har att vänta är:

1. Eurotvång, Sverige har inget permanent undantag.
2. Förökat militärt samarbete och tillintetgjord neutralitet.
3. EU-skatter, vilka allt mer förordas av de styrande byråkraterna och politikerna.
När dessa, av folket djupt impopulära, förslag steg för steg läggs fram kommer EU-motståndet växa. Det är ett projekt grundat för att förenkla för Europas största företag och kapitalägare. Vår uppgift är att driva och forma detta motstånd, inte att lämna walk over till rasistiska demagoger. Vi har ingen anledning att vattna ur vårt EU-motstånd utan måste istället förstärka och förtydliga det.

EU kommer aldrig vara lösningen
Ingenting säger att vi inte kan arbeta för att progressiva förslag ska vinna i Europaparlamentet samtidigt som vi arbetar för att lämna EU när tillfälle uppstår. Vårt EU-motstånd hjälper oss tvärt om i Europaparlamentet. De problem som EU:s medlemsstater står inför kommer aldrig kunna lösas inom EU:s befintliga ramar. EU:s nyliberalism kommer inte lösa den skenande rasismen, dess marknadsfundamentalism kommer inte lösa klimatkrisen och EU:s ökade överstatlighet kommer aldrig lösa dess demokratiska underskott. EU kommer aldrig vara lösningen.

Av dessa skäl stödjer jag motionen ”För ett fortsatt EU-motstånd”. Jag uppmanar alla medlemmar att göra detsamma.

    Opinion