Opinion

DEBATT INFÖR V-KONGRESSEN

EU saknas i Vänsterpartiets valplattform

Jan-Erik Gustafsson har listat EU-kritiska motioner som kommit in till Vänsterpartiets kongress (som äger rum i Karlstad i februari) och ifrågasätter partistyrelsens svar på dessa motioner.

Opinion

Inför Vänsterpartiets kongress i februari har partistyrelsen lagt ett så allmänt förslag till valplattform, att man kan ifrågasätta om väljarna överhuvudtaget får någon vägledning.  Det innehåller många självklarheter och förhoppningar som till exempel att vi skall ta klimatförändringarna på allvar och att full sysselsättning skall vara målet för den ekonomiska politiken. Men ingenstans görs en konkret analys om den ekonomiska kris vi lever i Sverige och EU. I stället radas en mängd i och för sig beaktansvärda förbättringsförslag upp utan någon prioritering. Systemkritiken, som borde vara ett kännetecken för ett socialistiskt parti, lyser med sin frånvaro. Kanske inte så konstigt för ett parti som ställt sig bakom övriga riksdagspartiers överenskommelse om vikten av ett överskott i de offentliga finanserna.

I förslagsställarnas analys finns inte EU i sinnevärlden, trots att det är obestridligt att 60-80 procent av all svensk lagstiftning härstammar från Bryssel. Bara i avsnittet om flyktingpolitiken omnämns EU.
Nu är det ändå så att några EU-kritiker/EU-motståndare reagerat mot detta. Vänsterpartiet i Linköping tycker i en motion (E71) att ett textavsnitt om utträde skall läggas till texten i valplattformen. Vänsterpartiet i Botkyrka (E75 ) tycker också att EU skall nämnas som ett av de största problemen. Och tre motionärer från Växjö, Hammarby-Skarpnäck och Kungsholmen vill att meningarna ”Handlingsutrymmet har krympt till att underordnas en lagstadgad ekonomisk högerpolitik i EU” och ”Vi arbetar för att Sverige lämnar EU” skall läggas till i texten. Samtliga motioner avslås med motiveringen att Vänsterpartiets relation till EU får anstå till att behandlas i valplattformen inför EU-parlamentsvalet 2018.

Vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som fortfarande har utträde ur EU i sitt partiprogram, men driver inte frågan, och lämnar därmed väljarna i okunskap om hur inrikespolitiken förhåller sig till EU

Bland de allmänpolitiska motionerna kräver Jan Å Johansson och Willy Neumann från Jönköping i en lång, analyserade och välformulerad motion (A76) att Vänsterpartiet skall driva Svexit som dagskrav samt skapa ett nätverk för kampanjen för EU-utträde. Minna Jacobsson från Karlstad vill också att en Svexit-kommission tillsätts (A75) för att möta de utmaningar Sverige kan stå inför efter ett utträde. Partistyrelsen svarar att Vänsterpartiet är motståndare till EU och att man respekterar den brittiska folkomröstningen 2016. Men partistyrelsen avslår motionerna med argumentet ”att det i dagsläget inte är möjligt att få igen en folkomröstning i riksdagen”. Den hävdar att en kampanj för en folkomröstning skulle kräva för mycket resurser från partiets övriga politik.

Vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som fortfarande har utträde ur EU i sitt partiprogram, men driver inte frågan, och lämnar därmed väljarna i okunskap om hur inrikespolitiken förhåller sig till EU. I stället prioriteras dagsaktuella frågor i den parlamentariska kampen, men utan att sätta in dem i sitt EU-sammanhang. Man kan fundera över varför. Men det kanske är logiskt, för SCB:s senaste novemberundersökning visar att 48 procent av partiets väljare numera är för EU-medlemskapet. Sedan november 2013 har partiets EU-sympatisörer ökat med ca 20 procent.

  • #vkongress
  • EU
  • vänsterpartiet
  • vänsterpartiets kongress

Opinion