Inrikes

Eva Nordmark om hemarbete: ”Arbetsgivaren är alltid ansvarig”

Som en del av budgetpropositionen föreslås Arbetsmiljöverket få mer resurser för att bland annat kunna utveckla arbetet med distansarbete. Foto: Robin Ek/TT.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tar fram riktlinjer för det allt vanligare hemmajobbet. Arbetsgivare kräver att den som jobbar hemma står för el och uppkoppling själv.

Inrikes

I början av september träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och civilminister Lena Micko arbetsmarknadens parter och myndigheter för att diskutera återgången till arbetsplatser efter 29 september, då rekommendationerna om hemarbete slutar att gälla. Samtidigt lyfts frågan internt i flera stora fackförbund för tjänstemän. Nu ska riktlinjer tas fram där arbetsmiljön och krav på en ömsesidig överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare i fokus.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark poängterar att det övergripande regelverket är detsamma, oavsett hemarbete eller inte.

– Arbetsgivaren är alltid ansvarig för din arbetsmiljö, det gäller även vid hemarbete. Arbetsgivaren ska i samråd med arbetstagare, och vid behov även skyddsombud, bedöma om förutsättningarna finns för att du ska kunna arbeta på distans, säger ministern till Flamman.

– Skulle hemarbete innebära en risk för ohälsa måste arbetsgivaren vidta åtgärder. Sådana åtgärder kan både vara ergonomiska och sociala, fortsätter hon.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett stöd för riktlinjer angående fortsatt hemarbete där de poängterar vikten av överenskommelse och dialog om arbetsmiljön. De menar också att det finns en gråzon vad gäller arbetsskade- och försäkringsfrågor, eftersom arbetsgivaren saknar möjlighet att försäkra distansarbetsplatsen. Därför måste också distansarbetet avslutas omedelbart om för allvarliga brister i arbetsmiljön upptäcks. Eva Nordmark poängterar att Arbetsmiljöverket har en viktig funktion i fråga om att säkerställa en god arbetsmiljö.

– Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 föreslagit att Arbetsmiljöverket ska få mer resurser för att kunna genomföra ökad tillsyn av arbetsmiljön. Redan nu genomför myndigheten på uppdrag av regeringen tillsyn av arbetsmiljön utifrån de utmaningar som pandemin inneburit. Både ökad kunskap genom tillsyn och forskning kommer vara viktigt för att utveckla arbetsmiljöregelverk och praxis på området, säger hon.

Vad gäller kostnader för elektricitet, internet och hyra menar SKR att det bör framgå i riktlinjerna att det belastar arbetstagaren. Eva Nordmark avböjer att kommentera frågan om kostnader för distansarbetsplatsen.

  • arbetsplatser

Inrikes