Rörelsen

Klimatalliansen: Blockpolitiken hindrar lösning av klimatkrisen

Gudrun Schyman och William Grönlund är medlemmar i det blocköverskridande initiativet Klimat­alliansen. Några andra medlemmar är KG Hammar, Kristina Persson och Anders Wijkman. Foto: Elisabeth Ohlson.

Om klimatkrisen ska lösas på den tid vi har på oss krävs en blocköverskridande överenskommelse. Därför lanserar vi Klimatalliansen.

Rörelsen

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel i augusti 2021 konstaterar att ”läget för klimatet är akut och människan är ansvarig”. I samma rapport beskrivs hur vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10–20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort.

Kvaliteten på de klimatpolitiska förslagen från våra etablerade partier är minst sagt varierande. Men inget parti verkar riktigt ta in vilken oerhört snäv tidsram det handlar om och ta konsekvenserna av detta. Det som måste göras, måste göras nu. Politiken präglas i dag av en tondöv teknikoptimism. I söndagens SVT Agenda fick forskare betygsätta de närvarande politikernas samlade svar. Inget blev godkänt.

Det är inte bara en klimatkris. Den är ett av en serie symptom på mänsklig rovdrift i biosfären. Massutrotningen av djurarter, socialt instabila samhällen och den djupa globala ojämlikheten är ytterligare några. Vi är nu många vars frustration växt till agitation. Det handlar om överlevnad, en överordnad existentiell fråga som under kommande decennier måste vara helt styrande för all politik men som inte ensidigt låter sig definieras i termer av höger eller vänster. Blockpolitiken står i själva verket i dag i vägen för nödvändiga reformer. Klimaträttvisa kräver förvisso kunskaper om både klass, kön och etnicitet och så vidare, men det finns en tidsfaktor som inte låter sig ideologiseras. Därför avkräver vi nu både partier och företagsledare ett modigt ledarskap, djärva reformer och nytänkande!

Klimatalliansen ställer krav som är system­skiftande. Vi ifråga­sätter konsumismen och den en­ögda tillt­ron till traditionell ekonomisk till­växt. Vi kräver att stats­förvaltning och stats­råds­beredning för­bereds för katastrof­hantering, samt att de finans­politiska ram­verken för­ändras för att möjlig­göra historiskt stora investeringar. Vi ser att stora för­ändringar måste göras i finans­sektorn, energi­produktionen, industrin, i transport- och bygg­sektorn samt i jord- och skogs­bruket. Våra svenska offentliga för­valtningar, på nationell och lokal nivå, måste organiseras för ett mer lång­siktigt, strategiskt agerande, med kompetens för ren katastrofhantering. Vi måste göra det viktigaste först: vi måste få ned utsläppen. Det kommer att kosta och få konsekvenser, men det är inte i närheten av de kostnader och konsekvenser som följer av passivitet.

Vi behöver nu bygga nya allianser mellan alla oss som förstår att prioritera och agera. Det är därför vi bildat Klimatalliansen.

  • Feministiskt Initiativ
  • Klimat
  • klimatalliansen
  • klimatpolitik

Opinion