Ledare

Laila Vianden: Bara politiken kan bevara sommarlovets magi

Ett barn kastar sig i vattnet på Vinga utan­för Göteborg. Hit hade han kanske inte kommit om inte för sommarlovskortet. Foto: Adam Ihse/TT.

Högern stängde spåvagnsdörren i ansiktet på barnen.

Ledare

I barnets magiska värld intar sommarlovet en särskild plats.

Det är också en plats att värna om, vilket bland annat Göteborgs Stad gjorde under det röd-gröna styret 2014–2017. Politiken pratade kanske inte så mycket om magi, som om värdet av ett jämlikt Göteborg och vikten av ungas rörelsefrihet, oavsett föräldrarnas ekonomi. Men de ordnade att alla barn kunde resa fritt med kollektivtrafiken under hela sommaren. För många barn var detta inte mindre än en förutsättning för en magisk sommar.

2018 togs satsningen över av regeringen, med ett planerat nationellt stöd på 350 miljoner kronor under en treårsperiod. En struntsumma i sammanhanget statens kostnader för Rut-avdraget uppgick till drygt fem miljarder kronor endast under 2018.

Året därpå steg kostnaderna till 5,4 miljarder kronor. Ökningen på 400 miljoner hade ensamt kunnat finan­siera hela sommarkortreformen. Men det var ändå en bra och viktig marke­ring: tillgången till kommunens olika platser och aktiviteter ska inte vara en klassfråga för barn att brottas med.

Men det statliga stödet uteblev. När M och KD med aktivt stöd från SD drev igenom sin budget i riksdagen 2018 fanns bidraget inte med. L och C lade ned sina röster och därmed stängdes spårvagnsdörren i ansiktet en hel kull av unga. Alliansstyret i Göteborg var inte heller villiga att skjuta till pengar ur den kommunala budgeten. Kommunstyrelsens ord­ förande Axel Josefsson (M) gick så långt som att kalla frågan ett ”popu­listiskt oppositionsförslag”, trots att ungdomsfullmäktige drivit saken som sin hjärtefråga sedan 2004 och pekat en rad fördelar med det.

De fria resorna under sommarlovet hade varit uppskattade och därtill gett ungdomar från alla delar av staden samma möjligheter att ta sig runt i regionen, oberoende av familjernas ekonomiska förutsättningar. De hade också tillgängliggjort stadens gratisaktiviteter och möjliggjort resor till och från första som­ marjobben, i en första, viktig kontakt med arbetsmarkna­den.

Oppositionen gjorde ett flertal försök att återinföra korten, och till slut lyckades S nå en uppgörelse med alli­anspartierna.

Men när staden skulle köpa in korten sade Västtrafik nej med hänvisning till pandemiläget. Man kan tycka att det var mindre smidigt att inte kontakta Västtrafik i förhand, men historien slutar ändå lyckligt. Med minskande smittotal har Västtrafik ändrat sig, och sommarlovskorten är tillfälligt räddade, trots KD, M och SD:s insatser i rikspolitiken.

Vi behöver lyckliga slut. Kanske särskilt nu. Även om barn blir all­varligt sjuka har de påverkas indirekt av pandemin.

Barn i familjer med små ekono­ miska resurser har drabbats hårdast, vilket bland annat Majblomman redogjort för i sin pandemirapport. Majblommans medarbetare vittnar om hur stängda fritidsgårdar, kom­munala nedskärningar och friställda föräldrar slagit hårt. Barns möjlighet till aktiviteter hänger oftast ihop med att föräldrarna har ett arbete. Barnen de träffar är ofta ängsliga för hur det ska med familjen, och uttrycker tyd­ ligt att de saknar stimulans. Pandemin har förvärrat situationen. ”Barn som alldeles nyss drömde om kläder oroar sig nu för hur familjen ska ihop allt veckan innan barnbidraget kommer,” säger Majblommans medarbetare Saida Ahmed i Pandemirapporten.

”Det ligger en slags hopplöshet i luften, men har det alltid varit i grunden för barn som växer upp utan pengar. De upplever att de måste vara realistiska. De får inte drömma. Deras grundinställning är att inte tänka sig själva” berättar Majblom­mans verksamhetsutveckla­ re Egzona Gerbeshi i Malmö i Majblommans rapport.

I Bris årsrapport från 2020 landar i en liknande lägesbild. Man har sett markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, fa­miljekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Man ser att för barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situa­tion har pandemins följder blivit sär­ skilt utmanande.

Den SD-­stödda M­KD-­budgeten visar ingen nåd. När den klubbades igenom fokuserade rapporteringen huvudsakligen det politiska spelet, samt ”spelets” vinnare och förlora­re. Och det var självklart en stor seger för det nykonservativa blocket.

Men förlorarna finns i de kommuner som inte gör egna satsningar på barn och ungas rörelsefrihet, stimulans och känsla av att höra hemma i sin egen stad.

Barnets magiska värld är en plats att värna om. Till det behövs politiken.

*På tisdagen stod det klart att högerstyret i Göteborg, trots allt, inte kommer att genomföra beslutet om sommarkort för barn.

  • Göteborg
  • Lokaltrafik

Ledare